Artikel 1 - De Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen (waaronder aanbiedingen en Overeenkomsten) waarbij LetZconnect diensten aan de contractant levert tegen betaling van een abonnement.

Deze Algemene Voorwaarden maken integraal onderdeel uit van de Overeenkomst. Ingeval van strijd tussen een bepaling in de Overeenkomst en een bepaling in deze Algemene Voorwaarden, prevaleert de bepaling in de Overeenkomst.

Iedere communicatie met betrekking tot Diensten, tussen LetZconnect en contractant kan elektronisch geschieden, tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald.

Artikel 2 - Abonnement

Het gebruik van een dienst waarbij de verschuldigde bedragen periodiek (per halfjaar of per jaar) in rekening worden gebracht op grond van de Overeenkomst.

Artikel 3 – Totstandkoming van de Overeenkomst en acceptatie

  1. Een Overeenkomst tussen partijen komt uitsluitend tot stand op het moment dat een daarop betrekking hebbende aanvraag van of namens contractant door LetZconnect schriftelijk wordt aanvaard of LetZconnect begint met de uitvoering van de Overeenkomst. Hierbij wordt het opleveringsprotocol gehandhaafd dat inhoud levering van diensten binnen 48 uur na betaling.
  2. Overeenkomsten gelden als geaccepteerd indien contractant: a. het Opleveringsprotocol handhaaft wat inhoud na betaling binnen 48 uur na betaling geleverde diensten van Letzconnect. Anderszins b. nadat de 7 dagen bedenktijd voorbij zijn.
  3. Diensten gelden als niet geaccepteerd indien contractant binnen 7 dagen na acceptatie overeenkomst schriftelijk verklaard te ontbinden. Restitutie zal plaats vinden met 10% in mindering gebrachte administratie kosten.
  4. LetZconnect mag een aanvraag te allen tijde afwijzen.

LetZconnect is te allen tijde bevoegd om onderhandelingen met contractant af te breken zonder opgave van redenen en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn of verplicht te worden door te onderhandelen.

Alle aanbiedingen en daarbij gevoegde Zaken van LetZconnect zijn geheel vrijblijvend;

Artikel 4 – Duur en opzegging

  1. Overeenkomsten worden aangegaan voor de overeengekomen minimumduur van 6 maanden indien er geen minimumduur is bepaald, voor de duur van één jaar. Na het verstrijken van deze minimumduur wordt de Overeenkomst stilzwijgend verlengd voor de duur van een jaar.
  2. Tegen of na afloop van de minimumduur is de Overeenkomst schriftelijk opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van één maand voor het begin van het nieuwe halfjaar.

Artikel 5 - Uitvoering van de Overeenkomst

Indien Contractant LetZconnect verzoekt de uitvoering van de Overeenkomst te wijzigen, is hij gehouden dit schriftelijk te doen. LetZconnect is niet gehouden een verzoek tot wijziging van de van de Overeenkomst te aanvaarden.

Artikel 6 – Contractant

Degene die een aanbieding zal of heeft ontvangen en een Overeenkomst zal sluiten of heeft gesloten met LetZconnect.

Artikel 7 - Dienst

Iedere geleverde of ter beschikking gestelde dienst via de LetZconnect.

Artikel 8 - Leverancier

De in de Overeenkomst aangeduide rechtspersoon die de Diensten levert.

Artikel 9 - Tarievenoverzicht

Een overzicht van tarieven betrekking tot de Diensten.

Artikel 10 – Overeenkomst ontbinden

Binnen zeven werkdagen nadat Contractant de overeenkomst is aangegaan en betaald heeft, dient de contractant LetZconnect schriftelijk van de gewenste ontbinding in kennis te stellen.

Artikel 11 - Verplichtingen Contractant

Contractant staat er voor in dat hij de juiste en relevante bedrijfsgegevens overlegd.